Toegankelijkheid

Skip to main content

woondeal 2022 tot en met 2030

woondeal def voor pagina

We bouwen in Regio Amersfoort 27.000 woningen in de periode van 2022 tot en met 2030. Met de woondeal die we sloten op maandag 13 maart 2023 gaan de partijen een langjarig commitment met elkaar aan. Samen werken we aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio.

Het landelijk woningtekort wordt groter. Onze inzet om het woningtekort in onze regio aan te pakken, is onverminderd groot. Wij voelen de noodzaak om onze schouders blijvend onder deze woningbouwopgave te zetten. En we realiseren ons dat we moeten blijven vernieuwen om het doel te bereiken. Een duidelijke doelstelling hoeveel, voor wie en waar we moeten bouwen, helpt daarbij. Over deze doelstelling zijn afspraken gemaakt in de woondeal 2022 tot en met 2030 Regio Amersfoort.

woondeal 2022 2030


 • ambitie

  De woningbouwambitie voor de Regio Amersfoort is 27.000 woningen in de periode van 2022 tot en met 2030. Alle partners die meedoen in deze woondeal hebben ambitie. Iedereen is tot op het bot gemotiveerd om te werken aan deze woningbouwambitie en de wooncrisis op te lossen. We zien dit terug in het sterk toegenomen bouwtempo van de afgelopen jaren. En misschien willen we eigenlijk nog wel veel meer! We zijn altijd op zoek naar kansen en versnellingsmogelijkheden.

  regio amersfoort grafiek woondeal gemeentenRegio Amersfoort heeft een woningbouwambitie van 27.000 nieuwbouwwoningen in de periode van 2022 tot en met 2030. Deze 27.000 woningen zijn verdeeld over de negen gemeenten in onze regio zoals op de kaart hierboven staat weergegeven.

  Betaalbare woningen
  In de woondeal zijn afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat vanaf 2025 tweederde van de woningen die we bouwen in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808 per maand, prijspeil 2023), middenhuurwoningen (tot € 1.026 per maand, prijspeil 2022) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000, prijspeil 2023).

  Ambitie voor de lange termijn
  Deze woondeal hebben we gesloten in een tijd van ‘tegenwind’ in de bouwsector. De regionale woningbouwplannen hebben te maken met stijgende bouwkosten en onzekerheid in de markt. De uitdagingen onder meer op het gebied van stikstof, netcapaciteit, water en mobiliteit vragen om het maken van keuzes. Maar we zien ook dat de woningbouwambitie een ambitie voor de langere termijn is. We maken ons samen sterk om de omstandigheden voor de bouwende partners zo gunstig mogelijk te maken door een langjarig commitment met elkaar aan te gaan.

 • deelnemende partners

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld*, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk*, Soest en Woudenberg.
  Daarnaast participeren het Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, de provincie Utrecht en de regionale woningcorporaties De alliantie, Omthuis, G&O, Omnia Wonen en Protaal.
  Deze woondeal wordt ondersteund door de provincie Gelderland, woningstichting Nijkerk en woningstichting Barneveld.

  Bestuurlijk trekkers: Astrid Janssen (wethouder gemeente Amersfoort), Esther Heurink-Wenderich (wethouder gemeente Nijkerk), Wim de Jong (wethouder gemeente Bunschoten), Rob van Muilekom (gedeputeerde provincie Utrecht) en Peter Toonen (voorzitter SWEV)
   
  *De gemeenten Barneveld en Nijkerk zijn tevens onderdeel van de regio Foodvalley. Barneveld en Nijkerk participeren in zowel de woondeal voor de regio Foodvalley als de Regio Amersfoort. Voor beide gemeenten is de woondeal Foodvalley, volgens de eenduidige regie op de volkshuisvesting, primair leidend/bindend.

 • regionale woningbouwopgave

  regio amersfoort grafiek woondeal verdeling

  Betaalbaarheidsopgave
  In de woondeal zijn afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van deze woningen. Met deze afspraken sluiten we aan bij de nationale doelstellingen van het Rijk. Dit vertaalt zich naar de regionale betaalbaarheidsopgave voor onze regio:

  • 7425 sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties
  • 1485 middenhuurwoningen door woningbouwcorporaties
  • 9000 middenhuur- en betaalbare koopwoningen door marktpartijen
  • we bouwen 9000 overige woningen
  • we streven naar 40% middenhuur- en betaalbare koopwoningen.

  Deze betaalbaarheidsopgave moet vanaf 2025 op orde zijn.

  Woningbouwcorporaties bouwen een belangrijk deel van alle betaalbare woningen. Overheden en woningbouwcorporaties zetten daarom in op een nieuwe vorm van partnerschap en zijn om die reden volwaardige partners in deze woondeal.

 • vervolg

  We maken een uitvoeringsprogramma met concrete afspraken over doelen, randvoorwaarden en monitoring daarvan. We zetten in op de volgende hoofdthema’s:

  1. we spannen ons in om de randvoorwaardelijke condities op orde te krijgen;
  2. we zetten ons in om vanaf 2025 tweederde van de nieuwbouwopgave in het betaalbaar segment te realiseren;
  3. we ontwikkelen een nieuw partnerschap met de corporaties om eenderde van de opgave door hen ten behoeve van woningzoekenden gerealiseerd te krijgen;
  4. we streven naar harmonisatie van regels en processen, zodat we een heldere en consistente overheid zijn voor corporaties en marktpartijen.

  We bespreken de voortgang regelmatig en sturen tijdig bij en komen actie waar dit essentieel is voor het realiseren van de bouwopgave.

  In de woondeal uit 2021 zijn vijf opgaven benoemd die nog steeds actueel zijn. In dit uitvoeringsprogramma werken we de acties uit de eerste woondeal in relatie tot de inhoud van deze woondeal verder uit.

 • contactpersoon

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Bureau Regio Amersfoort
  +31 6 5021 3358

 • filmpjes

  Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht van onder meer wonen:

  Peter Toonen, voormalig directeur-bestuurder bij woningstichting Nijkerk:

 • documenten
 • meer informatie

  Informatiebijeenkomst 18-01-2023
  Op 18 januari 2023 is een digitale bijeenkomst over de Woondeal 2022 tot en met 2030 Regio Amersfoort georganiseerd voor raadsleden van de negen gemeenten in Regio Amersfoort en de bestuurders van de woningcorporaties. Tijdens een online rondetafelgesprek is met het Rijk, de provincie en bestuurders uit de regio gesproken over de woondeal 2022 tot en met 2030. Ook de woningcorporaties waren aanwezig bij dit rondetafelgesprek om de samenwerking toe te lichten.
  Klik hier voor de 'Q&A', de vragen en antwoorden die deze avond zijn gesteld door raadsleden en bestuurders.

  Downloads

 • producten van de samenwerking

   

  • De ondertekening van de woondeal Regio Amersfoort op 14 juli 2021.
  • De ondertekening van de woondeal 2022 tot en met 2030 Regio Amersfoort op 13 maart 2023.
  • De rijksbijdrage van € 3 miljoen voor multimodale ontsluiting en leefbaarheid voor de versnelling van 920 woningen in Soesterberg op 23 juni 2022.
  • De samenwerking in de Metropoolregio Utrecht om de regionale woningbouwambitie te kunnen realiseren heeft geleid tot een flinke rijksbijdrage vanuit het MIRT in november 2022. Want het Rijk en de Metropoolregio Utrecht investeren samen ruim € 1,4 miljard voor de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden. De rijksbijdrage is circa € 930 miljoen, die van de regio circa € 475 miljoen. De gemeente Amersfoort ontvangt een rijksbijdrage van € 95,8 miljoen voor de bouw van 8.500 woningen tot en met 2030 in de Spoorzone en A1-zone.
  • Als onderdeel van de grootschalige locatie regio Foodvalley stelt het Rijk vanuit het MIRT in november 2022 tevens € 17,5 miljoen beschikbaar voor de bouw van 1820 woningen aan de noordzijde van de gemeente Barneveld.

nieuwsoverzicht woondeal

13 maart 2023

13 maart 2023

Nieuwe woondeal
We hebben 13 maart 2023 een nieuwe woondeal gesloten voor Regio Amersfoort. Die voorziet in 27.000 nieuwe woningen in 2030.

25 januari 2023

25 januari 2023

Digitale raadsledenbijeenkomst woondeal
Woensdag 18 januari kwamen raadsleden en bestuurders bij elkaar over de woondeal.

29 juli 2022

29 juli 2022

Aanvraag Soest gehonoreerd
Het Rijk heeft de aanvraag van de gemeente Soest voor 920 woningen in Soesterberg gehonoreerd en hiervoor 3 miljoen euro gereserveerd.

19 juli 2021

19 juli 2021

Verdiepend artikel
Hoe wordt de woondeal voor Regio Amersfoort concreet gemaakt? We nemen met dit verdiepend artikel een duik in de praktijk.

14 juli 2021

14 juli 2021

Woondeal gesloten
De ondertekening is een feit: 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk sloten op 14 juli 2021 met elkaar de woondeal voor Regio Amersfoort. Het gaat om 23.000 woningen voor 2030.

28 april 2021

28 april 2021

Werkbezoek van het Rijk
Vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties bezochten Regio Amersfoort op 28 april 2021 vanwege ons voornemen om een woondeal te tekenen.