handelingsperspectief buitengebied

handelingsperspectief landelijk gebied voor pagina

Het ontwikkelbeeld beschrijft de verstedelijkingsstrategie van 2030 tot 2040 in Regio Amersfoort. Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? De antwoorden op deze vragen vormen een gemeenschappelijke koers voor onze groeiende regio. Voor de opgaven in het landelijk gebied stellen we nu ook een perspectief op: het handelingsperspectief buitengebied.

We maken samen met de provincie Utrecht en met betrokken inwoners en ondernemers een plan hoe in de toekomst om te gaan met het buitengebied. Dit toekomstplan heet het handelingsperspectief buitengebied (HPB). Kunnen we daar meer functies combineren, zoals landbouw en recreatie, of water en energie? En welke functies of welke locaties moeten we echt beschermen? Daarbij kijken we over de gemeentegrenzen heen. Want ook Leusdenaren zwemmen in het Henschotermeer, Eemnessers wandelen in de Soesterduinen en Amersfoorters fietsen op de Lage Vuursche.

Keuzes maken

De toekomst van het buitengebied staat onder druk. Door klimaatverandering, afname van natuurwaarden, de transitie in de landbouw en vooral door het grote aantal vragen die op het buitengebied afkomen. Met dit handelingsperspectief willen we zicht krijgen op al die ruimtevragers (zoals natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek) en het toekomstperspectief van deze sectoren. Om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden te kiezen: waar moeten we prioriteren en waar kunnen we functies combineren. Zodat we samen werken aan een toekomstbestendige inrichting van ons buitengebied.

Over welke opgaven gaat het?

Ruimtevragers, dat klinkt abstract. Concreet zitten daar mensen, ondernemingen en belangenbehartigers achter. Zoals agrariër Marcel Vedder uit Bunschoten over de transitie van de landbouw. En Saskia van Dockum van Utrechts Landschap over natuurbeheer.

Stakeholders

Donderdag 17 november vond een startbijeenkomst plaats voor belanghebbenden in het landelijk gebied. Daar waren 15 Vertegenwoordigers van verschillende sectoren zoals agrariërs, natuurbeschermers en landgoedgrondeigenaren. Zij spraken met de provincie, het Waterschap en buurregio FoodValley over hoe zij vanuit hun belang kijken naar de toekomst van het buitengebied, en wat er nodig is om tot een goed proces voor het Handelingsperspectief te komen. De verschillende belangen gaven duidelijk verschillende toekomstbeelden, maar er is ook een gedeeld beeld. Over hoe we elkaar nodig hebben, over de behoefte aan duidelijkheid, aan keuzes, en over de zorg omtrent de hoeveelheid aan trajecten dat nu loopt en waar een bijdrage aan gevraagd wordt. Het verzoek aan Bureau Regio Amersfoort en de provincie was unaniem om de processen van het uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied, de Gebiedsgerichte Aanpak en het handelingsperspectief buitengebied met elkaar uit te lijnen. Zodat belanghebbenden 1x aan tafel zitten en iedereen hetzelfde verhaal hoort. Bekijk de presentatie van deze middag.

Drie gebiedsateliers

De afgelopen maanden zijn we tijdens drie gebiedsateliers voor de gebieden Eemland, Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei in gesprek gegaan met de betrokkenen uit de gebieden. Alle uitkomsten vanuit de ateliers zijn verzameld en worden 5 juni tijdens het 'regioatelier' gepresenteerd.

aanmelden regioatelier