Toegankelijkheid

Skip to main content

handelingsperspectief buitengebied

handelingsperspectief landelijk gebied voor pagina

De toekomst van het buitengebied staat onder druk. Dit komt onder meer door de afname van natuurwaarden, de stikstofdiscussie, klimaatverandering en conflicterende belangen tussen stad en land. Maar, wat betekenen al die ontwikkelingen voor de regio Amersfoort? En wat is het toekomstperspectief voor onder meer natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek? Dát is beschreven in het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort.

Het Handelingsperspectief Buitengebied is vastgesteld door colleges en gemeenteraden van Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden en Woudenberg.

Waarom een Handelingsperspectief Buitengebied in onze regio Amersfoort?

Het ontwikkelbeeld beschrijft de verstedelijkingsstrategie van 2030 tot 2040 in Regio Amersfoort. Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? De antwoorden op deze vragen vormen een gemeenschappelijke koers voor onze groeiende regio. Voor de opgaven in het landelijk gebied is nu ook een perspectief opgesteld: het Handelingsperspectief Buitengebied. 

Vele betrokken partijen in de regio dachten mee over de richting van het Handelingsperspectief. Denk aan agrariërs, natuurorganisaties en recreatiepartners. Met alle ruimtevragers in het buitengebied is gesproken over hun toekomstperspectief. De verschillende inzichten en belangen zijn opgehaald, besproken en afgewogen. Het resultaat is een Handelingsperspectief dat zorgt voor samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in het Eemland, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Het maakt duidelijk dat het buitengebied zal veranderen en schetst mogelijkheden hoe dat te doen.

Het Handelingsperspectief is vastgesteld door de gemeenteraden van Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden en Woudenberg. Het document is bovendien een belangrijk vertrekpunt voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Dit programma stelt het provinciale beleid en de prioriteiten vast voor het landelijk gebied in de komende jaren.

Hoe ging het proces en hoe zijn belanghebbenden betrokken?

In een startnotitie is een aanpak vastgesteld om te komen tot een Handelingsperspectief voor de hele regio. Hieruit bleek onder meer hoe belangrijk het is om belanghebbenden en gebiedspartners te betrekken bij het proces. In de eerste helft van 2023 zijn er daarom gebiedsateliers georganiseerd in het Eemland, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Inwoners en ondernemers uit Regio Amersfoort zijn uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van het buitengebied. Tijdens de gebiedsateliers zijn we met elkaar aan de slag gegaan: grondeigenaren, ondernemers, inwoners, volksvertegenwoordigers, belanghebbenden en toehoorders. We spraken over wat er nodig is om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van ons buitengebied. Na het afronden van de gebiedsateliers volgde op 5 juni 2023 het regioatelier, waar de resultaten van de drie gebiedsateliers zijn gepresenteerd. Ook werd een doorkijk gegeven naar de toekomst op basis van alle inzichten en opbrengsten uit de ateliers. Het resultaat: een Groeidocument met de opbrengst van alle gesprekken en voorgestelde richtingen.

Het Groeidocument is getoetst bij alle betrokkenen en ligt aan de basis van het Handelingsperspectief. Alle reacties zijn opgenomen in een Consultatierapport

Over welke opgaven gaat het?

Het Handelingsperspectief raakt veel verschillende partijen. Concreet zijn dit mensen, ondernemingen en belangenbehartigers achter. Bekijk het filmpje van agrariër Marcel Vedder uit Bunschoten, die meer vertelt over de transitie van de landbouw. En Saskia van Dockum, directeur van Utrechts Landschap. Zij vertelt over het belang van natuurbeheer, ook in onze regio.

 

Downloads