Toegankelijkheid

handelingsperspectief buitengebied

handelingsperspectief landelijk gebied voor pagina

Groeidocument Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort openbaar

Het groeidocument Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort is openbaar en inmiddels beschikbaar gesteld aan alle (georganiseerde) belanghebbenden en betrokken gemeenteraden (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemes, Leusden, Soest en Woudenberg) en Provinciale Staten. Het document is geschreven door BVR Adviseurs, en onder andere gebaseerd op de opbrengst van de drie gebiedsateliers. Het neemt de partijen mee in wat er speelt en leeft in het gebied en welke kansen er liggen om met alle gebiedspartijen, inclusief de publieke partijen, samen te werken aan de toekomst van het buitengebied. Het is een document waarin aangegeven wordt wat er zou moeten veranderen, zowel in condities als in fysieke ingrepen, om de vele ruimtevragers en transitieopgaven een plek te geven. Het geeft richting en biedt de kaders hoe er in dit buitengebied het beste gewerkt kan worden aan de transitieopgaven die op het gebied afkomen. Het groeidocument is geen beleidsdocument dat formeel ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het nu openbaar maken van dit document is een tussenstap. Het biedt de gelegenheid aan belanghebbenden, maar ook aan raden en staten om mee te sturen naar een gezamenlijk einddocument: het Handelingsperspectief voor het buitengebied in Regio Amersfoort. Ook is een samenvatting van het groeidocument beschikbaar.

Waarom een Handelingsperspectief Buitengebied in onze regio Amersfoort

Het ontwikkelbeeld beschrijft de verstedelijkingsstrategie van 2030 tot 2040 in Regio Amersfoort. Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? De antwoorden op deze vragen vormen een gemeenschappelijke koers voor onze groeiende regio. Voor de opgaven in het landelijk gebied stellen we nu ook een perspectief op: het handelingsperspectief buitengebied.

We maken samen met de provincie Utrecht en met betrokken inwoners en ondernemers een plan hoe in de toekomst om te gaan met het buitengebied. Dit toekomstplan heet het handelingsperspectief buitengebied (HPB). 

Met het Handelingsperspectief Buitengebied willen de gemeenten in de regio Amersfoort en de Provincie Utrecht de opgaven voor de regio tot 2040 integraal onderzoeken, om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden te kiezen: waar moeten we prioriteren en waar kunnen we functies combineren. Het handelingsperspectief biedt bestuurders en gebiedspartijen een perspectief en een routekaart om een duurzame toekomst en kwalitatieve leefomgeving voor alle bewoners en ondernemers in de regio (mens, flora en fauna) te borgen. Zodat we samen werken aan een toekomstbestendige inrichting van ons buitengebied, passend binnen de kaders die het Rijk en Europa ons opleggen en bij de opgaven die in het buitengebied spelen. 

Hoe ging het proces tot nu toe en hoe zijn belanghebbenden daarbij betrokken?

Het Handelingsperspectief wordt een stuk dat het perspectief voor onze regio(partijen) schetst. Het betrekken van belanghebbenden en gebiedspartners is daarom sterk verankerd in het proces. In de eerste helft van 2023 hebben we daarom gebiedsateliers georganiseerd in het Eemland, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Daarin hebben we alle inwoners en ondernemers uit Regio Amersfoort uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van het buitengebied. Tijdens de gebiedsateliers zijn we met elkaar aan de slag gegaan: grondeigenaren, ondernemers, inwoners, volksvertegenwoordigers, belanghebbenden en toehoorders. We spraken gedurende een aantal dagen met hen over wat er nodig is om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van ons buitengebied. Na het afronden van de gebiedsateliers volgde op 5 juni het regioatelier, waar BVR Adviseurs de resultaten van de drie gebiedsateliers presenteerde. Bovendien werd een doorkijk gegeven naar de toekomst op basis van alle inzichten en opbrengsten uit de ateliers. Hier konden gebiedspartners en belanghebbenden hun eerste reactie delen. BVR heeft de reacties verzameld en ervoor gezorgd dat alle belangen een plek hebben gekregen in het groeidocument.

Vervolgstappen

Dit groeidocument is begin juli gedeeld met alle deelnemers aan de gebiedsateliers, is openbaar beschikbaar via de website van Bureau Regio Amersfoort en is te delen met alle belanghebbenden die geïnteresseerd zijn. Bij het groeidocument hoort een reactieformulier. Daarmee kan iedereen die dat wil tot 7 september suggesties meegeven. In de weken daarna worden de suggesties gewogen en besproken om de inhoud en het proces voor het vervolg te verbeteren. 

Daarnaast organiseren BVR en Bureau Regio Amersfoort in september verdiepende gesprekken met georganiseerde belanghebbenden en belangenvertegenwoordigers van de agrarische sector, natuurorganisaties, landgoedeigenaren, de recreatiesector, waterbeheerorganisaties en onze buurregio Foodvalley. Daarna volgt eind september en begin oktober een consultatieronde langs de gemeenteraden, provinciale staten en het waterschap. Met de opbrengst van zowel de schriftelijke reacties, de verdiepende gesprekken als de consultatie testen we de denklijnen en voorstellen op realisme en bruikbaarheid, en vullen we aan waar nodig. Ook is het belangrijk dat partijen zich straks in het handelingsperspectief herkennen. Vervolgens wordt het stuk aangescherpt tot het uiteindelijke Handelingsperspectief dat eind dit jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Over welke opgaven gaat het?

Ruimtevragers, dat klinkt abstract. Concreet zitten daar mensen, ondernemingen en belangenbehartigers achter. Kijk daarom het filmpje van agrariër Marcel Vedder uit Bunschoten die meer vertelt over de transitie van de landbouw. En Saskia van Dockum, directeur van Utrechts Landschap. Zij vertelt over het belang van natuurbeheer, ook in onze regio.