Toegankelijkheid

Skip to main content

mens

We zorgen - binnen het beschikbaar budget - voor de juiste en beste zorg en ondersteuning voor alle mensen in onze regio; van jong tot oud, van alleenstaanden tot gezinnen. Onze inwoners doen naar vermogen mee en zien naar elkaar om. Waar nodig komen de gemeenten samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen.

Dat vraagt om een transformatie van het sociaal domein. Met als gewenst maatschappelijk effect dat meer mensen een gezonde leefstijl hebben en maatschappelijk en sociaal actief zijn. In onze regio zoeken we samen met de inwoners naar passende antwoorden op ondersteuningsvragen dichtbij huis. Door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening is uiteindelijk minder inzet van specialistische zorg nodig. Om dat te bereiken, werken we vanuit het bestuurlijk overleg sociaal domein samen aan de volgende onderwerpen:

transformatie jeugdhulp

transformatie jeugdhulp

Samen zijn we verantwoordelijk voor een eenvoudig zorglandschap om tijdig, goede jeugdzorg te kunnen bieden.

opvang en bescherming

opvang en bescherming

We ondersteunen inwoners met een psychische kwetsbaarheid stapje voor stapje in hun zelfredzaamheid.

toekomstbestendig doelgroepenvervoer

toekomstbestendig doelgroepenvervoer

We willen dat het Wmo-, jeugd- en leerlingenvervoer betaalbaar en toegankelijk blijft.

monitoring en sturing kosten

monitoring en sturing kosten

Met de juiste data én de juiste duiding ervan, hebben we beter zicht op de zorgkosten en kunnen daar beter op sturen en ontwikkelingen monitoren.

wonen en zorg

wonen en zorg

We maken afspraken met elkaar over de terugkeer van mensen die uitstromen uit zorg en opvang naar de gemeente van herkomst.

juiste zorg op de juiste plek

juiste zorg op de juiste plek

Het netwerk Samen Sterker brengt samenhang in het zorglandschap met als doel de gezondheid van onze inwoners, nu en in de toekomst.

inclusie en diversiteit

inclusie en diversiteit

Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in onze regio; van mensen met een handicap tot transgenders.

nieuwe regionale samenwerkingsafspraken

nieuwe regionale samenwerkingsafspraken

We maken regionaal nieuwe afspraken om samen te werken aan de uitvoering binnen het sociaal domein 2024.

werk en inkomen

werk en inkomen

We geven invulling aan begeleiding, ondersteuning en scholing naar werk. Kennis en ervaring met lokaal armoede- en minimabeleid delen we.

documenten thema mens