Toegankelijkheid

Skip to main content

Wat als ik het niet eens ben?

Bij een ingewikkeld proces als de RES, met veel verschillende belangen en belanghebbenden, is het lastig om alle ideeën te verwerken en het unaniem eens te zijn. Want waar de één juist liever meer zonnevelden wil, wil de ander juist meer windenergie. En waar de ene gemeente het land wil gebruiken om energie op te wekken, wil de andere gemeente juist meer woningen bouwen of juist ruimte voor natuur. Dus wat als je het niet eens ben met wat er in de RES staat of als jouw ideeën niet zijn opgenomen?

De RES is een strategie waarin de uitgangspunten en te onderzoeken gebieden staan omschreven. De RES 1.0 is vastgesteld door de gemeenteraden; dus daarvoor is inspraak niet meer mogelijk. In het najaar van 2023 start de voorbereiding voor de RES 2.0. Ook hiervoor organiseren we gesprekken met belanghebbenden.

Verschillende inspraakmomenten

Als uit onderzoek blijkt dat een gebied geschikt is om energie op te wekken, dan beslist de betreffende gemeente of er daadwerkelijk een project gaat starten. Dit besluit neemt de gemeenteraad en hiervoor zijn inspraakmogelijkheden die de gemeente organiseert.

Als de gemeenteraad besluit het project te starten, start ook de participatie over de voorwaarden waaronder gebouwd kan worden. De laatste stap voor de realisatie van een project is de aanvraag van een vergunning. Ook dit is een moment waarop belanghebbenden inspraak hebben door het maken van bezwaar of het indienen van een zienswijze.

Per project zijn verschillende momenten om in te spreken bij besluitvorming, of om aan te sluiten bij participatiegesprekken. Deze gesprekken worden aangekondigd in verschillende media, en direct omwonenden ontvangen daarvoor per brief een uitnodiging.

Op de hoogte blijven

Wilt u weten wanneer een volgende gespreksronde start? Meld u zich dan via de contactpagina aan en geef in het bericht aan dat u graag mee wil praten.