Toegankelijkheid

Skip to main content

1e schets toekomst Buitengebied Regio Amersfoort gepresenteerd

Hoe ziet de toekomst van het landelijk gebied in Regio Amersfoort eruit?

Deze vraag stond centraal op maandagavond 5 juni in het gemeentehuis van Eemnes, waar meer dan 100 betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties aanwezig waren.

Proces
Na drie ateliers in de gebieden Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei, presenteerde BVR Adviseurs de resultaten van de drie gebiedsateliers. Bovendien werd een doorkijk gegeven naar de toekomst op basis van alle inzichten en opbrengsten uit de ateliers. Hoe kunnen we het landelijk gebied in de toekomst sociaal en economisch vitaal houden? Hoe kunnen we aan de uitdagingen tegemoet komen in de toch al beperkte ruimte? We willen voedsel verbouwen, water de ruimte geven, energie opwekken, recreëren en de natuur een ongestoorde plek bieden. Dat past niet allemaal in de beperkte ruimte die we hebben. Ook de extensivering van de landbouw, de uitstoot van CO2 en stikstof die moet worden teruggebracht vragen om oplossingen. Een ingewikkelde puzzel. Een puzzel die vraagt om zorgvuldige en op onderdelen ook moeilijke keuzes. Zorgvuldig omdat het mensen, hun bedrijven en hun belangen persoonlijk raakt. Moeilijk, omdat sommige keuzes onvermijdelijk zijn als we ons buitengebied in de toekomst leefbaar en productief willen houden.

De avond
Veel zorgen werden gedeeld, door agrariërs, grondeigenaren en natuurorganisaties. Toch liggen er ook kansen in Regio Amersfoort. Er kunnen slimme keuzes gemaakt worden en functies kunnen gecombineerd worden. Passend bij de gebruikers, het gebied en het landschap. De komende periode wordt gebruikt om deze kansen verder uit te werken.

Vervolg
De leden van de stuurgroep (gedeputeerde Van Essen (provincie Utrecht), wethouder Dijksterhuis (Amersfoort) en wethouder Molenaar (Woudenberg) willen voor de zomervakantie het groeidocument Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort presenteren. Een groeidocument, omdat volksvertegenwoordigers maar ook belanghebbenden (juli/september) in de gelegenheid worden gesteld hun reactie te geven. Uiteraard worden alle reacties getoetst op (wettelijke) inpasbaarheid en haalbaarheid. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort in december wordt vastgesteld.

Meer weten over het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort?
Kijk dan op onze website.

Links:

bvr_presentatie_regio_atelier_hpb_5_juni_eemnes.pdf

bvr_posters_oogst_gebiedsateliers_5_juni.pdf

RTV-Utrecht Botsende belangen in het buitengebied