Toegankelijkheid

Skip to main content

organisatie samenwerking


regiovertegenwoordigers pagina 3

Het bestuurlijk overleg Regio Amersfoort en de ambtelijke regie groep zorgen binnen onze samenwerking voor het overzicht, de planning en de verantwoording. Bureau Regio Amersfoort initieert en faciliteert de samenwerking onder leiding van de regiosecretaris.

Bestuurlijk overleg Regio Amersfoort (BORA)

Het BORA is verantwoordelijk voor de regie op de samenwerking in Regio Amersfoort. De burgemeester van Amersfoort is ambtshalve voorzitter van het BORA en van Regio Amersfoort. Het BORA vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Elke regiogemeente vaardigt een collegelid af. De voorzitter van de ambelijke regie groep (ARG) is aanwezig bij het BORA. Klik hier voor de BORA-leden.

Ambtelijke regie groep (ARG)

De ARG bestaat uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. De ARG is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de strategische agenda. De gemeentesecretaris van Amersfoort is voorzitter van de ARG en hiërarchisch leidinggevende van de regiosecretaris. Bij verhindering van de gemeentesecretaris van Amersfoort vervult één van de andere leden van de ARG deze rol. Ambtelijke betrokkenheid vanuit de verschillende gemeentelijke organisaties is essentieel. Daarom zorgen de gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeenten voor de beschikbaarheid van voldoende capaciteit in hun eigen organisaties ter ontwikkeling en uitwerking van strategische agenda.

Bureau Regio Amersfoort (BRA)

Het BRA is organisatorisch - als zelfstandig bureau - ondergebracht bij de gemeente Amersfoort. Het bureau kent een kleine vaste bezetting, met daarnaast wisselend - via detachering - extra menskracht vanuit de deelnemende gemeenten of andere partners. Het BRA organiseert per gekozen samenwerkingsonderwerp een bestuurlijk overleg (BO) en het daaraan voorafgaande ambtelijk overleg (AO). Het BRA organiseert daarnaast de overleggen van de ARG, het BORA en alle andere overleggen die verband houden met de samenwerking. De strategisch adviseurs van BRA zijn secretaris van de AO’s en BO’s. De regiosecretaris is overall secretaris van  Regio Amersfoort, de ARG en het BORA en geeft leiding aan het BRA. Klik hier voor de BRA-medewerkers.

Bestuurlijk overleg (BO)

Elk onderwerp waarvoor we samenwerken kent een eigen bestuurlijk overleg (BO).  Elke gemeente vaardigt in de BO’s het collegelid af met de betreffende portefeuille. Zij ontmoeten elkaar in dit overleg, voorgezeten door één van de BORA-leden met de desbetreffende portefeuille. Dit om de regierol van het BORA waar te kunnen maken. En tevens om de wethouders in de gelegenheid te stellen zich volledig te kunnen focussen op de (politieke) inhoud. Elk BO heeft de strategisch adviseur van het BRA voor het betreffende onderwerp als secretaris. Vertegenwoordigers van andere organisaties kunnen - op uitnodiging van de voorzitter - een BO bijwonen. Als dat nodig is, afhankelijk van het onderwerp, vergaderen BO’s gezamenlijk in een gecombineerd BO.
Dit zijn onze bestuurlijk overleggen: economische zaken, landelijk gebied, ontwikkelbeeld, recreatie & toerisme, Regionale Energie Strategie, ruimte en wonen, sociaal domein, verkeer en vervoer, werk en inkomen en tot slot wonen.

Ambtelijk overleg (AO)

Voorafgaand aan elk BO is er een voorbereidend ambtelijk overleg (AO). Dat bestaat uit ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Op uitnodiging heeft dit overleg ook vertegenwoordigers van andere relevante partners. Denk aan de Samenwerkende Woningbouwcorporaties (SWEV) en de Federatie van Bedrijvenkringen (FBK). De AO’s maken zelf afspraken over het voorzitterschap.
Dit zijn onze ambtelijk overleggen: economische zaken, landelijk gebied, ontwikkelbeeld, recreatie & toerisme, ruimte en wonen, verkeer en vervoer, wonen en tot slot de stuurgroep sociaal domein.

ga naar het vergaderoverzicht van 2024