Toegankelijkheid

Skip to main content

Reactie op concept Utrechts Programma Landelijk Gebied

Regio Amersfoort heeft gereageerd op de conceptversie van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG), dat tot en met 14 november 2023 ter inzage lag. 

In een gezamenlijke reactie uitten gemeenten in de regio hun zorgen richting het college van Gedeputeerde Staten. Gemeenten vragen bijzondere aandacht voor onder meer:

  • bestaanszekerheid en sociaal economische gevolgen voor inwoners;
  • het benutten van de inzichten in het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort en het vervolgproces;
  • een gecombineerde aanpak voor stad en buitengebied in de gebiedsprocessen;
  • gezamenlijke regie op vrijkomende gronden en stikstofruimte;
  • het vertrekpunt en monitoring van doelen;
  • een gebiedseigen aanpak;
  • financiën.

Zorgvuldigheid en vertrouwen zijn essentieel

Het UPLG heeft invloed op inwoners. In hun reactie benadrukken gemeenten dat zij het belangrijk vinden dat er naast een voortvarende aanpak zorgvuldigheid en vertrouwen wordt betracht bij het benaderen van inwoners; met name agrariërs en landgoedeigenaren. Gemeenten vragen om in het UPLG nadrukkelijk aandacht en zorg te hebben voor inwoners die zich in hun bestaanszekerheid bedreigd voelen en voor mogelijke sociaaleconomische gevolgen voor agrariërs. 

Regio Amersfoort roept de provincie op om het Handelingsperspectief Buitengebied als leidraad te hanteren voor de verdere uitwerking en uitvoering van het UPLG. Samen met partijen in het buitengebied, het waterschap en de provincie Utrecht zijn in dit proces al veel inzichten opgehaald. Regio Amersfoort gaat ervan uit dat dit proces niet opnieuw gedaan wordt, maar juist een vervolg krijgt. Voor het draagvlak van zowel het UPLG als het Handelingsperspectief is het onwenselijk stakeholders steeds opnieuw te belasten met gelijksoortige vragen en processen.

Vormgeven aan een vitaal buitengebied

Regio Amersfoort streeft naar een vitaal buitengebied, waarin recht wordt gedaan aan de opgaven die er spelen op het gebied van natuur, water en klimaat en de landbouw en aan alle mensen die er wonen, werken en recreëren. Samen met de provincie Utrecht willen gemeenten hier de komende jaren vorm aan geven. Regio Amersfoort laat zich daarbij leiden door het Handelingsperspectief Buitengebied.

 

 

Download hier:

- Brief Regio Amersfoort bij concept Utrechts Programma Landelijk Gebied