Toegankelijkheid

Skip to main content

Volgende fase voor handelingsperspectief buitengebied

Na een intensief gezamenlijk traject is het zover: er ligt een (concept) handelingsperspectief voor ons mooie buitengebied in de regio Amersfoort.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het Handelingsperspectief Buitengebied. Aan dit document hebben vele betrokken partijen in het gebied meegewerkt. De verschillende inzichten en belangen zijn opgehaald, besproken en afgewogen. Zo is er getracht recht te doen aan ieders inbreng.

Een nieuwe fase

Na een zorgvuldig proces van consultatie en participatie komt het handelingsperspectief nu in de afrondende fase. Het concept-Handelingsperspectief Buitengebied wordt als eerste voorgelegd aan de gebiedspartijen die eerder in het proces ook betrokken waren. In het eerste kwartaal van 2024 wordt het Handelingsperspectief Buitengebied ter vaststelling aangeboden aan colleges en gemeenteraden. 

Het handelingsperspectief is een leidraad voor de ontwikkeling van het buitengebied; nog geen uitvoeringsplan. Het handelingsperspectief wordt na vaststelling actief ingebracht in lopende parallelle gebiedsprocessen, zoals het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Hieruit volgen concrete vervolgstappen.

 

Download hier:

Op nadrukkelijk verzoek van alle betrokken partijen is er kaartmateriaal opgenomen in het handelingsperspectief. Wij benadrukken dat dit conceptuele kaarten zijn; alle aanduidingen zijn globaal en indicatief.