Toegankelijkheid

Skip to main content

Eerste resultaten onderzoeken mogelijke locaties windturbines langs de A28

Het afgelopen halfjaar is er onderzoek gedaan naar de effecten van mogelijke windturbines langs de A28 en de defensieterreinen Leusderheide en Vlasakkers.

In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen en meters te maken om de klimaatdoelen te halen. Opwek van energie langs de rijksweg A28 is één van de ambities in de Regionale Energiestrategie in de Regio Amersfoort.

Onderzoeken OER A28
De onderzoeken gaan over welke effecten geluid en slagschaduw van de turbines hebben op de omgeving. De resultaten van de eerste onderzoeken laten zien dat voor alle locaties opstellingen mogelijk zijn die aan de normen voor geluid en schaduw voldoen. Aanvullende onderzoeken voor deze onderwerpen, en de resultaten van de onderzoeken naar effecten op luchtvaart en ecologie worden na de zomer verwacht. Daarna wordt een besluit genomen over het vervolg van het project ‘Zon en Wind langs de A28 Amersfoort-Utrecht’.

Haalbaarheid van verschillende opstellingen
Het onderzoek is gedaan met ‘onderzoeksopstellingen’ voor verschillende maten en aantallen van moderne windturbines op verschillende plekken. De onderzoeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen volgen op een later moment. Naast de effecten van geluid en slagschaduw is ook de veiligheid onderzocht en de verwachte energieproductie berekend.

Tijdens gesprekken met belangengroepen, grondeigenaren, bedrijven en bewonersgroepen kwam onder andere de optelsom van geluid als zorg aan de orde. In de aanvullende onderzoeken wordt dit ook onderzocht. Ook worden de komende maanden onderzoeken gedaan naar de effecten op de (civiele) luchtvaart, ecologie en de mogelijke conflicten met het intensieve gebruik van de oefenterreinen door de krijgsmacht.

Besluiten
Eind 2024, als alle onderzoeksresultaten er zijn, nemen de samenwerkende overheden een besluit of en hoe het project verder kan. Bij een positief besluit wordt vervolgonderzoek gedaan naar ecologie, hoe de opwek past binnen het huidige gebruik van de oefenterreinen en de weg, en wordt de invloed van de omgeving op het project verder vormgegeven. Daarna wordt er gestart met het zoeken van een marktpartij die de projecten verder ontwikkelt en realiseert. Hierbij is het streven minimaal 50% lokaal eigendom.

Meer weten?
- nieuwsbericht website OER
- download de rapportage van de onderzoeken
- website OER-project A28