Toegankelijkheid

Skip to main content

Terugkijken: bijeenkomst over duurzame opwek met wind en zon

De realisatie van duurzame opwek van elektriciteit ligt nog niet op koers in de regio Amersfoort. Bekijk de regionale  informatiebijeenkomst voor raadsleden. 

Hoewel in veel gemeenten hard wordt gewerkt, en op sommige locaties goede voortgang is geboekt, is er meer nodig om de doelen voor 2030 te halen. Daarom werken gemeenten in de energieregio Amersfoort aan concrete voorstellen.

Op woensdag 17 april 2024 is de stand van zaken gepresenteerd door wethouders van Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. In de komende maanden liggen de voorstellen voor opwek van zonne- en windenergie op tafel in colleges en de gemeenteraden.  

Het gezamenlijke doel, dat in 2021 door 7 gemeenteraden werd vastgesteld, blijft gelijk: 0,5 TWh duurzame opwek met wind en zon in de regio Amersfoort. Met de concrete voorstellen die er nu liggen wordt dit bereikt door:

  • Wind op land: voortzetten van lopende projecten voor windenergie op land (onder meer langs rijksweg A28) en in samenwerking met de provincie Utrecht nader onderzoek naar de locatie voor één windmolen in Baarn;
  • Zon op land: plannen voor grootschalige zonne-energie in alle 7 gemeenten en de verkenning van locaties voor extra zonnevelden in Eemnes en Bunschoten;
  • Grootschalig zon op dak: opstarten van een regionale aanpak in samenwerking met de provincie Utrecht;
  • Energie-infrastructuur: de bouw van drie nieuwe onderstations in de regio.

Gezamenlijke reactie naar de provincie

De aanpak van de gemeenten volgt op een onderzoek van de provincie Utrecht naar gebieden die het meest kansrijk zijn voor windenergie. Als de concrete voorstellen voor voldoende opwek zorgen in de regio, houden gemeenten zelf de regie over de opweklocaties. Als blijkt dat realisatie van de doelen door gemeenten niet haalbaar is, zal provincie Utrecht voor het aanvullende deel projectbesluiten voor windenergie nemen binnen één of meer van de meest kansrijke gebieden.

Inspraak en participatie

De energietransitie maakt veel los in de samenleving. De maatschappelijke uitdagingen zijn complex en de oplossingen hebben impact op de leefomgeving van mensen. Voor alle plannen voor wind- en zonne-energie worden door de betreffende gemeente(n) te zijner tijd een zorgvuldig traject gestart voor inspraak en participatie.