Toegankelijkheid

Skip to main content

Zo weinig mogelijk thuiszitters

In Nederland streven we ernaar dat alle kinderen en jongeren onderwijs volgen. Toch gaan veel kinderen langdurig niet naar school. In regio Amersfoort maken we ons sterk voor het recht op onderwijs en het recht op ontwikkeling.

Al in 2016 is het (landelijke) Thuiszitterspact gesloten en ondertekend voor onze regio. De ambitie was dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis mocht zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Ondanks alle inspanningen lukt het helaas nog niet om voor elk kind een passende plek in het onderwijs te vinden. Dit komt vooral door moeilijkheden bij het uitwisselen van gegevens tussen organisaties. In regio Amersfoort zijn hierover op 25 mei 2023 bestuurlijke afspraken gemaakt.

De afspraken over gegevensuitwisseling zijn vastgelegd in het Privacyconvenant ‘Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp’. In het convenant staan een aantal vuistregels. Het is bijvoorbeeld belangrijk om alleen die gegevens te delen die noodzakelijk zijn voor het doel van de samenwerking. Zo wordt de privacy van jongeren en van hun ouders beschermd.

convenant

Het privacyconvenant is ondertekend door de gemeenten Amersfoort, Baarn, Woudenberg, Soest, Leusden, Bunschoten en door SWV De Eem, Berséba, SWV Eemland, RefSWV VO, alle schoolbesturen die vallen onder de genoemde samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisatie BBS, stichting Wijkteams Amersfoort, Lariks welzijn en zorg, De Kleine Schans en GGD Regio Utrecht.

Succesvolle aanpak in regio Amersfoort

In de regio Amersfoort zetten scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en de  jeugdgezondheidszorg zich samen in om hulpverlening zo dichtbij mogelijk te organiseren en alle kinderen in beeld te hebben. Die samenwerking zorgt ervoor dat er gezamenlijk met ouders gekeken wordt naar de ontwikkelmogelijkheden. Kinderen hebben vaak te maken met verschillende professionals, die niet altijd weten wat er allemaal mogelijk is. Het privacyconvenant helpt professionals bij wat wel en niet kan.

Elk kind heeft het recht op ontwikkeling, ook als dit niet binnen een school kan. Het nieuwe privacyconvenant helpt in ons streven om voor elk kind een passende plek  te vinden.

 

Download hier: