Toegankelijkheid

Skip to main content

Groeidocument Handelingsperspectief Buitengebied openbaar

Bureau Regio Amersfoort heeft het groeidocument, op weg naar het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort vandaag gedeeld met belanghebbenden, gemeenteraden, provinciale staten en het waterschap.

Het document, geschreven door BVR Adviseurs, is geen beleidsdocument dat nu ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het document is een tussenstap. Het neemt de partijen mee in wat er speelt en leeft in het gebied en welke kansen er liggen om met alle gebiedspartijen, inclusief de publieke partijen, samen te werken aan de toekomst van het buitengebied. En het biedt de gelegenheid aan belanghebbenden, maar ook aan raden en staten om mee te sturen voordat het uiteindelijke Handelingsperspectief eind 2023 aan gemeenteraden en provinciale staten wordt voorgelegd. Ook is een samenvatting van het groeidocument beschikbaar.

Reacties?
Bij het groeidocument hoort een reactieformulier. Daarmee kan iedereen die dat wil tot 7 september suggesties meegeven. In de weken daarna worden de suggesties gewogen en besproken om de inhoud en het proces voor het vervolg te verbeteren.

Proces vanaf september
BVR en Bureau Regio Amersfoort gaan in september verdiepende gesprekken organiseren met belangenvertegenwoordigers van de agrarische sector, natuurorganisaties, landgoedeigenaren, de recreatiesector, waterbeheerorganisaties en onze buurregio Foodvalley. Daarna volgt eind september en begin oktober een consultatieronde langs de gemeenteraden, provinciale staten en het waterschap. Met de opbrengst van zowel de schriftelijke reacties, de verdiepende gesprekken als de consultatie testen we de denklijnen en voorstellen op realisme en bruikbaarheid, en vullen we aan waar nodig. Ook is het belangrijk dat partijen zich straks in het handelingsperspectief herkennen. Vervolgens wordt het stuk aangescherpt tot het uiteindelijke Handelingsperspectief dat eind dit jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd.