Toegankelijkheid

Skip to main content

Voortgangsrapportage RES 2.0 Regio Amersfoort

Alle RES-regio’s in Nederland stellen voor 1 juli een voortgangsrapportage op van hun Regionale Energiestrategie (RES).

De rapportage van de Regio Amersfoort laat zien dat in onze regio de voortgang in de grootschalige opwek van zonne- en windenergie stagneert. Om de gezamenlijke doelstelling die in 2021 in de RES 1.0 is vastgesteld voor 2030 te realiseren, is het noodzakelijk om de komende jaren de uitvoering te versnellen.

De RES vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord om in Nederland voor 2030 35 TWh duurzame energie op te wekken via grootschalige bewezen technieken: windturbines en zonnepanelen. De colleges en volksvertegenwoordigers die samen de energieregio Amersfoort vormen hebben die afspraak ondersteund, en in 2021 als doel vastgesteld om in onze regio 0,5 TWh op te wekken. Vanuit dat doel is de regio op zoek gegaan naar kansrijke zoeklocaties en wil de regio stappen zetten om in 2030 ten minste 49% CO₂-reductie te realiseren t.o.v. 1990.

Voortgang stagneert
Uit deze voortgangsrapportage blijkt dat de grootschalige opwek van zon op dak en veld tot 2020 in de regio fors is toegenomen. Sinds 2021 laat de groei van zon op dak een afvlakking zien. Een mogelijke oorzaak is het afkondigen van netcongestie in 2021. Hierdoor kan grootschalige opwek niet altijd worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. In de Regio Amersfoort is tot nu geen windturbine gerealiseerd. De gemeente Amersfoort onderzoekt welke maatregelen nodig zijn voor de realisatie van twee windturbines bij het bedrijventerrein Isselt. Ook start Rijkswaterstaat een verkenning naar de mogelijkheden van windturbines langs de A28 en het defensieterrein De Vlasakkers. Om het regionale doel te halen moet voor deze beide projecten voor 2025 een vergunningsaanvraag ingediend zijn.

Warmte toegevoegd aan de RES
Naast de opgave voor grootschalige opwek van duurzame energie met zon en wind is de afgelopen twee jaar ook onderzocht welke regionale bronnen kunnen bijdragen aan de warmtetransitie. Uit onderzoek blijkt dat aquathermie (warmte uit water) uit de Eem en het Eemmeer in de regio wezenlijk kunnen bijdragen aan de warmtetransitie. Dat geldt in de toekomst ook voor geothermie. Daarnaast willen we ook de mogelijkheden van groen gas verder verkennen.

Kansen om mee te doen
We realiseren ons goed dat de energietransitie niet alleen een technisch, infrastructureel en economisch vraagstuk is. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk dat heel wat losmaakt. Door de impact die het heeft op onze leefomgeving en levens, is het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen. Daarom is in 2022 een stakeholderoverleg in het leven geroepen. Het doel van het overleg is om met regionale stakeholders te reflecteren op de energietransitie en de bestuurders van de RES Amersfoort te adviseren. Belanghebbenden die een lokaal of eigen belang vertegenwoordigen, krijgen een plek in het participatieproces zodra een zoekgebied een project wordt. En er zijn kansen om als buurt mee te profiteren van de opbrengsten van energieopwekking. Niet alleen de opbrengst aan energie, maar ook door mee te delen in de winst.

Voortgangsrapportage
Elke twee jaar geven de 7 gemeenten van de energieregio Amersfoort, het waterschap en provincie in een voortgangsrapportage aan hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Wilt u weten wat de RES Regio Amersfoort heeft bereikt? En wat zij de komende 2 jaar gaat doen om de doelstelling te behalen? Download nu de Voortgangsrapportage (deel A) en Stappenplan (deel B). Meer informatie in 1 overzicht vindt u in de infographic.