Toegankelijkheid

Skip to main content

Tussenbalans van de RES in 3 regio's

Ligt de Regionale Energie Strategie van de 3 RES-regio's U16, Amersfoort en Foodvalley op koers? Nog niet. Dat blijkt uit de tussenbalans van de provincie Utrecht.

In de RES 1.0 hebben provincie, gemeenten en waterschappen in 3 RES-regio’s U16, Amersfoort en Foodvalley met elkaar afgesproken hoeveel duurzame energie ze in 2030 opwekken. De provincie heeft een tussenbalans opgesteld om te zien of de RES’en op koers liggen. Uit deze tussenbalans blijkt dat RES U16, RES Regio Amersfoort en de 3 Utrechtse gemeenten in RES Foodvalley een extra inspanning moeten doen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met name de planvorming rond windenergie blijft achter.

Meer locaties voor wind

Gemeenten, waterschappen en provincie spraken in de RES 1.0 af om in de 3 Utrechtse RES-regio’s samen in totaal 2,4 TWh zonne- en windenergie op te wekken in 2030. Naar verwachting wordt met de huidige voortgang iets meer dan de helft hiervan gerealiseerd. De provincie roept gemeenten op om voor 1 december met meer locaties voor wind te komen en om bestaande plannen sneller op te pakken en biedt hiervoor ondersteuning aan.

Ga in gesprek met de raad

De provincie heeft een inventarisatie laten opstellen van locaties in de provincie waar technisch gezien wind mogelijk is. Hieruit kwam een groslijst van ruim 70 potentiële locaties naar voren. De provincie gaat de komende tijd 1 op 1 in gesprek met gemeenten over potentiële windlocatie(s) en hoe die in relatie staan tot participatietrajecten die al hebben plaatsgevonden. De provincie roept de gemeenten op om het gesprek met hun raden aan te gaan over bestaande en extra locaties en om voor 1 december aan te geven welke windlocatie(s) ze gaan ontwikkelen met daarbij een tijdsplanning.

Meer informatie