Toegankelijkheid

Skip to main content

Voortgang Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort

Om als Regio Amersfoort over te stappen op duurzame energie, is energie uit zon en wind nodig. Als regio maakten we in 2021 een Regionale Energie Strategie (RES) en lokale uitnodigingskaders. 

De RES Regio Amersfoort wil in 2030 minstens 0,5 terawattuur (TWh) elektriciteit opwekken met duurzame energiebronnen.Kansrijke locaties worden in de RES een zoekgebied genoemd. In een zoekgebied kijken we ofopwekken van duurzame energie haalbaar, betaalbaar en wenselijk is. Gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen bestuur van het waterschap stelden in de zomer van 2021 de RES 1.0 vast. Op dit moment werken we als regio naar de RES 2.0. Die moet op 1 juli 2023 zijn vastgesteld.

IJkmomenten

Om te weten waar we staan monitoren we de voortgang en haalbaarheid van plannen en kansen die in de RES 1.0 zijn opgenomen. Voor de voortgang van de RES 1.0 gebruiken we 'ijkmomenten'. Het eerste ijkmoment is het eind van het eerste kwartaal, en is beschreven in een voortgangsrapportage. Dat laat zien dat het aantal zoekgebieden en het bijbehorende aantal TWh in de regio daalt. Toen de colleges de RES 1.0 vaststelden was er 0,96 TWh aan mogelijke initiatieven beschikbaar. Bij dit eerste ijkmoment is dit gedaald naar 0,64 TWh. Dit komt voornamelijk door gemeenteraden die zoekgebieden zoals opgenomen in de RES 1.0 uitsloten. Een positieve ontwikkeling is dat zon-op-dak flink meer werd.

Voortgang in beeld

Het einde van het tweede kwartaal 2022 is het tweede ijkmoment. Dan brengen we in beeld wat de gevolgen zijn van de coalitieakkoorden van de nieuwe colleges voor het doel, en wat de status is van initiatieven en kansen die in de RES 1.0 zijn benoemd. Hiervoor is een aantal onderzoeken gestart. Zo brengen we de voortgang en nieuwe kansen van het benutten van daken van grote gebouwen in beeld. Met zonnedakje.nl hebben we hier inzicht in. De haalbaarheid en kosten van het overkappen van parkeerplaatsen met zonnepanelen onderzochten we ook. Voor twee zoekgebieden voor zonne- en windenergie wordt in beeld gebracht welke ruimtelijk en technische (on)mogelijkheden er zijn. Dit doen we in het gebied langs de A28 tussen Zeist en Amersfoort en langs het spoor tussen Amersfoort en Soest ter hoogte van de Vlasakkers.

Status beoordelen

We verwachten de resultaten van de onderzoeken in 2022. De resultaten zijn openbaar, ook bewoners, ondernemers en belanghebbenden kunnen deze inzien. Als een gebied om ruimtelijk/technische redenen onhaalbaar is, valt het af. Over de gebieden waar wel mogelijkheden worden gezien, wordt een bestuurlijk besluit over het vervolg genomen. Dan volgt ook het besluit hoe een vervolgproces er uit ziet, welke stappen er nog moeten worden gezet, welke beslismomenten er zijn en hoe inwoners en belanghebbenden kunnen meepraten. Bij het derde ijkmoment (eerste kwartaal 2023) beoordelen we de status van initiatieven en hoe deze in de RES 2.0 worden verankerd. Bij het vierde ijkmoment (tweede kwartaal 2023) wordt de RES 2.0 vastgesteld.