handelingsperspectief landelijk gebied

handelingsperspectief landelijk gebied voor pagina

Raden en staten hebben in december 2021 ontwikkelbeeld voor Regio Amersfoort vastgesteld. Dit beschrijft de verstedelijkingsstrategie van 2030 tot 2040. Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? De antwoorden op deze vragen vormen een gemeenschappelijke koers voor onze groeiende regio. Voor de opgaven in het landelijk gebied stellen we nu ook een perspectief op, het zogeheten Handelingsperspectief Buitengebied.

Keuzes maken

De toekomst van het buitengebied staat onder druk. Door klimaatverandering, afname van natuurwaarden, de transitie in de landbouw en vooral door het grote aantal vragen die op het buitengebied afkomen. Met dit handelingsperspectief willen we zicht krijgen op al die ruimtevragers (zoals natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek) en het toekomstperspectief van deze sectoren. Om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden te kiezen: waar moeten we prioriteren en waar kunnen we functies combineren. Zodat we samen werken aan een toekomstbestendige inrichting van ons buitengebied.

Over welke opgaven gaat het dan?

Ruimtevragers klinkt abstract, maar hierachter zitten mensen, ondernemingen en belangenbehartigers. Zoals agrarier Marcel Vedder uit Bunschoten over de transitie van de landbouw, of Saskia van Dockum van Utrechts Landschap over natuurbeheer.

  

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomst Handelingsperspectief Buitengebied op 14 maart
Raadsleden van de Regio Amersfoort, statenleden van de Provincie Utrecht en AB-leden van het Waterschap Vallei&Veluwe zijn dinsdagavond 14 maart verder geïnformeerd tijdens een fysieke informatiebijeenkomst over het vervolgproces van het Ontwikkelbeeld: het Handelingsperspectief Buitengebied (HPB). 15 maart wordt er gestart met een gebiedsatelier in 1 van de 3 Regio Amersfoort-gebieden, namelijk gebied Eemland. In april en mei volgen de gebiedsateliers voor Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. De gemeenten in Regio Amersfoort willen met de Provincie Utrecht én met alle belanghebbenden in het gebied op deze manier samen een plan maken hoe we om moeten gaan met het buitengebied. Er ligt een groot aantal opgaven in onze regio. Denk aan de woningbouw, de energieopgave, de natuur, maar natuurlijk ook de landbouw met de bijbehorende stikstofproblematiek. Samen proberen we slimme keuzes te maken door opgaven te combineren of zonodig te prioriteren. 

Digitale informatiebijeenkomst Handelingspespectief buitengebied op 19 oktober
Tijdens een online bijeenkomst op 19 oktober 2022 spraken de gedeputeerde, wethouder, landbouwers, ambtenaar en de externe adviseur die ons gaat helpen het handelingsperspectief vorm te geven, met elkaar. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk wat de opgave is, en wat dit betekent voor gebruikers van het buitengebied. In het eerste kwartaal van 2023 maken we een begin met gebiedsateliers met belanghebbenden in het gebied. Het streven is om in het laatste kwartaal van 2023 het Handelingsperspectief Buitengebied ter besluitvorming aan colleges en raden voor te leggen.

Stakeholders

Donderdag 17 november vond een startbijeenkomst plaats voor belanghebbenden in het landelijk gebied. 15 Vertegenwoordigers van verschillende sectoren zoals agrariërs, natuurbeschermers en landgoedgrondeigenaren, spraken met de Provincie, het Waterschap en buurregio FoodValley over hoe zij vanuit hun belang kijken naar de toekomst van het buitengebied, en wat er nodig is om tot een goed proces voor het Handelingsperspectief te komen. De verschillende belangen gaven duidelijk verschillende toekomstbeelden, maar er is ook een gedeeld beeld. Over hoe we elkaar nodig hebben, over de behoefte aan duidelijkheid, aan keuzes, en over de zorg omtrent de hoeveelheid aan trajecten dat nu loopt en waar een bijdrage aan gevraagd wordt. Het verzoek aan Bureau Regio Amersfoort en de Provincie was unaniem om de processen van het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied, de Gebiedsgerichte Aanpak en het Handelingsperspectief Buitengebied met elkaar uit te lijnen, zodat belanghebbenden 1x aan tafel zitten en iedereen hetzelfde verhaal hoort. Bekijk de presentatie van deze middag.