De Regionale Energie Strategie brengt een duurzame regio dichterbij

De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio Amersfoort is gepubliceerd. In de RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe de regio overstapt naar duurzame warmtebronnen.

De RES 1.0 van RES Regio Amersfoort ligt ter besluitvorming bij de volksvertegenwoordigers

De kansrijke gebieden uit de Concept RES zijn uitgewerkt en verder onderzocht. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten uit gesprekken met betrokken organisaties en uit de lokale participatietrajecten rond zon- en windenergie. Dit alles samen heeft geleid tot de Regionale Energie Strategie 1.0. De kansrijke gebieden zijn daarin ingedeeld in 4 categorieën, die variëren van gerealiseerde en lopende projecten tot kansrijke gebieden die nog verkend worden. In juni en juli 2021 besluiten de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en de provinciale staten over de RES 1.0. Op 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 aangeleverd aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Na de vaststelling worden de kansrijke gebieden regionaal en lokaal samen met inwoners en betrokken organisaties uitgewerkt.

Overstap naar duurzame energie is een belangrijke stap

Het overstappen naar duurzame energiebronnen is een van de belangrijke stappen die de komende jaren gezet worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Om de energietransitie vorm te geven, is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Samen moeten de energieregio’s in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Deze ambitie leggen de energieregio’s onderbouwd vast in hun Regionale Energiestrategie (RES). De RES regio Amersfoort wil 0,50 TWh elektriciteit opwekken in 2030.

Van kansrijke gebieden naar concrete locaties

In oktober 2020 is de Concept RES vastgesteld. Hierin zijn gebieden aangewezen waar de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, de provincie Utrecht en het waterschap Vallei en Veluwe kansen zagen om in lijn met het landschap op een duurzame manier elektriciteit op te wekken. Samen met andere overheden, samenwerkingspartners en inwoners is er aanvullend onderzoek gedaan naar deze kansrijke gebieden. In een aantal gemeenten zijn er participatietrajecten georganiseerd om te komen tot een lokaal uitnodigingskader voor zon- en windenergie. Ook de inzichten hieruit zijn meegenomen in de RES 1.0. Dit alles heeft geleid tot concretere zoekgebieden. De ambitie voor sommige kansrijke gebieden is verlaagd (windturbines op de Leusderheide), terwijl de ambitie voor andere kansrijke zoeklocaties is verhoogd (zon-op-dak). Er blijven dus genoeg kansen om de ambitie van 0,5 TWh duurzame elektriciteit te behalen. In de komende periode worden deze kansen met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties verder uitgewerkt.

download de RES 1.0

Leeswijzer RES 1.0

De RES 1.0 is opgebouwd aan de hand van vier treden. Hoe hoger de trede, hoe meer onzeker de plannen zijn en hoe meer onderzoek er nog moet worden gedaan om tot realisatie over te gaan. In iedere fase zijn er verschillende momenten en vormen waarop inwoners en organisaties kunnen meepraten en meedenken.

  • Trede 1: realisatiefase
    In de eerste trede staan de projecten die al worden of zijn gerealiseerd.
  • Trede 2: richting uitvoering

Aan het begin van deze fase is duidelijk wat de technische mogelijkheden zijn. In deze fase wordt samen met de omgeving verder uitgewerkt wat er maatschappelijk wenselijk is en wordt er gekeken hoe het project rendabel kan worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de windmolens bij De Hoef en De Isselt in Amersfoort.

  • Trede 3: onderzoeksfase
    In de onderzoeksfase wordt de technische haalbaarheid onderzocht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een MER, concretere inpassing in de ruimte (zoals de afstand tot bebouwing en tot wegen) en andere externe factoren (zoals de aanwezigheid van een radartoren). Voorbeelden hiervan zijn zon en/of wind langs de A1, A12 en A28 en zonnevelden in Vathorst-Noord en bij de ijsbaan in Baarn.
  • Trede 4: verkenningsfase
    De ideeën in trede vier zijn het meest onzeker. In deze trede zijn ook de nieuwe ideeën opgenomen die zijn aangereikt vanuit NMU/Energie Samen, Defensie en die door inwoners zijn ingebracht tijdens de participatietrajecten rond de lokale uitnodigingskaders voor zon en wind.