Eerste stappen naar duurzame energie gezet in de RES

De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio Amersfoort is op 1 juli ingediend bij het Nationaal Programma RES. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,09 TWh opgewekt.

De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio Amersfoort is vastgesteld. De RES is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,09 TWh opgewekt. In de RES staat ook hoe in de Regio gewerkt wordt aan de overstap van aardgas naar andere duurzame warmtebronnen. Dit is een haalbare ambitie, waarin nog veel ruimte is voor een zorgvuldige afweging en inspraak van de inwoners. In mei en juni 2021 besloten de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en provinciale staten over RES 1.0. Op 1 juli 2021 is de RES aangeleverd aan het Nationaal Programma RES.

Overstap naar duurzame energie is een belangrijke stap

De effecten van klimaatverandering raken ons allemaal. Bijvoorbeeld omdat we ons steeds beter moeten beschermen tegen een stijgende zeespiegel, het kunnen verwerken van zware regenval in korte tijd of juist het voorkomen van gebrek aan water door extreme droogte. Daarom zijn er in Nederland afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord om te klimaatverandering tegen te gaan. Het overstappen naar duurzame elektriciteit en warmte is een belangrijke stap daarin. Daarvoor maken 30 regio’s in Nederland een Regionale Energie Strategie oftewel een RES. De RES regio Amersfoort is één van de dertig RES regio’s. In totaal moeten alle RES regio’s in 2030 samen 35 terrawattuur elektriciteit opwekken door zonne- of windenergie. De RES regio’s bepalen daarin zelf hun ambitie. RES regio Amersfoort wil 0,50 terrawattuur elektriciteit opwekken in 2030.

Van kansrijke gebieden naar concrete locaties

Vorig jaar is in oktober de Concept RES vastgesteld door alle gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Inmiddels zijn de verschillende kansrijke gebieden die werden aangegeven in de Concept RES verder uitgewerkt. Er is aanvullend onderzoek gedaan waardoor duidelijk is geworden welke gebieden voor zon- en windenergie haalbaar zijn. Ook hebben gesprekken met samenwerkingspartners, zoals de Natuur en milieufederatie Utrecht en het ministerie van Defensie, nieuwe inzichten gebracht en werken gemeenten aan lokale uitnodigingskaders om samen met hun inwoners de kansen in hun gemeenten beter in kaart te brengen. We kunnen de verschillende kansrijke gebieden indelen in vier categorieën die samen op tellen tot 0,50 TWh. Al deze gebieden worden ook de komende tijd verder besproken met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties uit de gemeenten. De inschatting is dat de vier categorieën samen uitkomen op 0,5 TWh.

1. Gerealiseerde of lopende projecten
De projecten in de eerste categorie, zijn projecten die al gerealiseerd worden of die al gerealiseerd zijn. Dit zijn voor het grootste deel zonnepanelen op daken plus de zonnevelden Maatweg en Hoevelakense Beek in Amersfoort.

2. Gebieden die richting uitvoering gaan
In de tweede categorie vallen de kansrijke zones, die bijna in uitvoering kunnen gaan. Bij een aantal projecten is duidelijk om welke concrete locaties, ideeën en mogelijkheden het gaat. Voor andere projecten moet nog onderzocht worden hoe ze precies worden ingepast, wat de economische haalbaarheid is en wordt de exacte locatie nog bepaald.

3. Gebieden in onderzoeksfase
Dan zijn er gebieden die in de derde categorie vallen. Voor deze gebieden is er nog verder onderzoek nodig om de kansen, locaties en mogelijkheden beter in kaart te brengen. Het gaat dan om zonne-energie langs de A1 en A12, het zonneveld in Vathorst-Noord en bij de ijsbaan in Baarn en windmolens langs de A12 en A28.

4. Nieuwe kansrijke gebieden
Over de projecten in de laatste categorie is nog het meest onzeker. Deze projecten zijn nieuw en naar voren gekomen in de periode tussen de Concept RES en de RES 1.0. Een aantal van de projecten stonden al in de Concept RES, maar hebben een hele kleine kans om gerealiseerd te worden omdat zij in een Natura2000 gebied liggen of omdat de investeringen in het elektriciteitsnet te fors zijn of omdat er weinig draagvlak voor is.

Zonder samenwerking geen resultaat

De RES 1.0 is meer dan een kaart met zoekgebieden voor zonne- en windenergie en een regionale structuur warmte. Het proces van de RES heeft geleid tot een groeiend besef van urgentie, tot nauwe samenwerking tussen overheden, netbeheerders en belanghebbenden en nieuwe samenwerkingen tussen partijen. Het heeft het gesprek met de samenleving over de energietransitie op gang gebracht, ook in de gemeenten in onze regio. Het proces heeft ook geleid tot nieuwe kennis over een groot aantal onderwerpen. Bovenal heeft de samenwerking ervoor gezorgd dat er een gezamenlijke ambitie is. En het vertrouwen dat er binnen de regio voldoende kansen liggen om de energietransitie met elkaar en verantwoord vorm te geven.

Foto: bron hoogvlietbeheer.nl