Toegankelijkheid

Skip to main content

Handelingsperspectief Buitengebied vastgesteld door colleges en gemeenteraden

Grote ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, hebben onvermijdelijk impact op het buitengebied. Colleges en gemeenteraden stelden het Handelingsperspectief vast. 

In het afgelopen jaar is met agrariërs, natuurorganisaties en recreatiepartners uitvoerig gesproken over de ontwikkeling van het buitengebied in onze regio. Wat is het toekomstperspectief voor onder meer natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek? En welke effecten hebben klimaatverandering, de stikstofdiscussie, de afname van natuurwaarden en conflicterende belangen tussen stad en land? Het Handelingsperspectief zorgt voor samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen. Het is een leidraad voor de ontwikkeling van het buitengebied in Regio Amersfoort.

Uitdagingen zijn divers

Elk deelgebied van de regio Amersfoort kent qua natuur eigen opgaven. In het handelingsperspectief wordt nadrukkelijk ingegaan op de veranderopgaven van de Heuvelrug, het Eemland en de Gelderse Vallei. Voor een vitaal buitengebied zijn vier systemen van belang. Deze systemen moeten afzonderlijk goed blijven functioneren, en onderling in balans zijn:

  • Water- en bodemsysteem zijn sturend
  • Herstel van het ecosysteem
  • Perspectief op een sociaaleconomisch landbouwsysteem
  • Stedelijk systeem gebaseerd op nabijheid

In onderstaande afbeelding wordt de veelheid aan overlappende opgaven zichtbaar (links). Een heldere ruimtelijke ordening is wenselijk. Dit is weergegeven in een gebiedsindeling (rechts).

handelingsperspectief buitengebied

Vertrekpunt voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied

Het Handelingsperspectief is nu vastgesteld door de gemeenteraden van Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden en Woudenberg. Vanuit de provincie Utrecht heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met het document. Hiermee vormt het handelingsperspectief een belangrijk vertrekpunt voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Dit programma stelt het provinciale beleid en de prioriteiten vast voor het landelijk gebied in de komende jaren.

Meer weten of documenten downloaden? Bekijk de informatiepagina over het Handelingsperspectief Buitengebied.